ћузите

ћ≈∆ƒ”Ќј–ќƒ≈Ќ ћЋјƒ≈∆ » ‘≈—“»¬јЋ- ќЌ ”–—
Ќј »« ”—“¬ј“ј „ћ”«»“≈"
 —ќ«ќѕќЋ

5.07-15.07.2018г.

–егламент:

                      ћеждународен младежки фестивал на изкуствата (ћћ‘») „ћузите" е многожанров фестивал-конкурс на различни форми на изкуството: танци, музика, театър, изобразително изкуство, фотографи€, илюзионно и цирково изкуство, шоу програми, акробатика, огнено шоу, художествена гимнастика и др. ¬ конкурса могат да участват ансамбли и солисти от училища по изкуствата, академии, школи, студиа, детски и младежки центрове, деца и младежи на възраст от 5 до 35 години. √рупи и солисти с представители на възраст над 35 години могат да участват в извънконкурсната програма: дефиле, концерт „ƒен на страната" и в микс - концерта при закриването на съответната сеси€ на фестивала. ‘естивалът се провежда вс€ка година в гр. —озопол от 5 до 15 юли в две сесии/смени.

—еси€ 1 - от 5 до 10 июл€. ¬ първа сесси€ се провеждат конкурсите в раздели «“анцовоо изкуство», «Ќестандартни форми», «’удожественна литература» и « инематографи€».

—еси€ 2 - от 10 до 15 июл€. ¬ъв втора сесси€ се провеждат конкурсите в раздели «ћузикално изкуство», «“еатралное изкуство» и «∆ивопис, приложно изкуство и фотоизкуство».

ќсвен в конкурсите, колективите и соловите изпълнители могат да вземат участие в извън конкурсната програма.

¬секи колектив може да представи 1 композици€ в самосто€телна програма до 15 минути от сво€ репертуар, а индивидуален изпълнител -  до 6 минути.

ќсвен в конкурсната програма, колективи и отделни изпълнители могат да вземат участие и в извънконкурсната програма. ”частниците могат да се включат по желание и в двете сесии. 

                   ¬с€ка сеси€ започва с дефиле на участниците и тържествено откриване, продължава с конкурси под формата на публични концерти и с творчески из€ви в извънконкурсна програма и завършва с тържествено закриване и награждаване на лауреатите. ‘ормите на из€ва на творческите колективи и солисти във фестивала не могат да бъдат използвани от т€х с търговска цел. ¬сички из€ви са безплатни. ¬секи колектив, отделен изпълнител има право да участва в неограничен брой номинации при условие, че изпрати отделни за€вки за вс€ка номинаци€ и заплати за вс€ка номинаци€. “аксата за участие включва участие в конкурса в един раздел и една категори€ изкуства. ”частието в конкурса и в други раздели и категории изкуства е възможна срещу допълнително заплащане на такса за участие. ”частник от колектив, представ€щ се и със солово изпълнение, се счита за индивидуален участник, попълва отделна за€вка само в нейната творческа част и заплаща за допълнителната номинаци€.

                     «адължително условие за участие във фестивала е попълване и изпращане на за€вка за участие в установени€ срок. «а€вката се попълва €сно и съдържа пълната и точна информаци€. 3а€вката удостовер€ва, че кандидатът приема услови€та на регламента. ¬ същи€ срок и начин се изпращат на магнитен носител или в електронен вид и аудио-видео записите на продукци€та, с които се кандидатства за участие във фестивалните из€ви. »зпратените материали не се връщат.

                      ”частниците в конкурса се представ€т в съответна възрастова категори€. ¬ъзрастови групи в конкурса на участващите:

                      - ѕърва възрастова група: ќт 5 до 12 годишна възраст включително

                      - ¬тора възрастова група: ќт 13 до 18 годишна възраст включително

                      - “рета възрастова група: ќт 19 до 35 годишна възраст включително

                      ¬ъв всеки колектив от дадена възрастова група се допуска наличието на 30 % участници от по-старша или по-младша възрастова група.

                 онкурсната програма се състав€ от организационни€ комитет на основание на получените за€вки. –едът на изпълнени€та в конкурсната програма се определ€ от организационни€ комитет предварително. –едът на изпълнени€та в конкурсната програма зависи от възрастта на участниците (от младшите към старшите възрастови групи) и от за€вените номинации (от класическите и народните към съвременните). ¬ремето за репетици€, определено за всеки участник, не тр€бва да превишава 2 минути за солисти и до 5 минути за колективи. ѕод време за репетици€ се подразбира акустическа и пространствена проба на сцената, проверка на записите и работата на техническото осигур€ване (микрофоните). ¬секи колектив и индивидуален изпълнител участва с различна програма. ѕовторени€ на едни и същи изпълнени€ от един участник в различните концерти не се допускат.

                      ¬секи колектив и солист участва с две изпълнени€ в конкурсната програма и с едно изпълнение в концерта на закриването на съответната сеси€, които предварително се посочват в за€вката за участие.

                  ”частници, които не се включват в конкурсната програма участват в дефиле, концерта „ƒен на страната" и в микс-концерта при закриването на съответната сеси€ на фестивала. ¬ първи€ ден от вс€ка сеси€ се провежда организационна и техническа конференци€ с участието на сценариста, режисьора, водещи€ на концертите, технически€ екип (звук, осветление, специални ефекти), ръководителите на колективи и индивидуалните участници. ”точн€ва се сценари€ за празничното дефиле и откриването на сеси€та. ѕредстав€т се записите на фонограмата на изпълнението на колектива (солиста) на CD c идеално качество на звука. ¬секи запис да бъде на отделен носител с посочено име на изпълнител€, названието на произведението, точно времетраене. «адължително е да има копие! —лед участието записите се връщат. ќрганизаторите препоръчват творческите колективи и индивидуалните участници предварително да изучат и зна€т текста, музиката и хореографи€та на химна на ћћ‘» „ћузите" и да нос€т знамето на сво€та държава. –ъководителите на групи нос€т пълна отговорност за своите колективи, костюми и реквизит. ¬сички ръководители на творчески формации и индивидуални участници тр€бва застраховат участниците за сво€ сметка предварително, за периода на пътуване и престой по време на фестивала.

                      ќграничени€ в бро€ на представ€щите се колективи и бро€ на участниците във вс€ка формаци€ н€ма. –ъководителите на колективите сами определ€т концертната си програма. ћузикални€т съпровод на танцовите и вокалните колективи е желателно да бъде с оркестър от битови или съвременни музикални инструменти, но се допускат и всички носители: CD, miniCD, USB.

«а участието си във ‘естивала участниците тр€бва да имат подготвени следните варианти на програми:

1. ”части€ в конкурсна програма: две програми за участие в конкурсите с продължителност съгласно —татут на фестивала;

2. ”части€ в извънконкурсна програма: концертна програма до 15 минути (блок- програма или с паузи за см€на на костюми) за ƒен на страната (в концертната програма се представ€т: игри, танци, песни и други форми, характерни за страната);

3. ƒефилета по централните улици на град —озопол. √рупите нос€т национални€ флаг на сво€та държава и флаг на колектива (ако има такъв): фрагменти за дефилета до 3 минути. 

4.“ържествените √ала концерти при закриването на сесиите на фестивала: една програма за закриване до 5 минути;

5. —ъвместни меропри€ти€ между колективите на различните страни (обм€на на опит, състезани€, игри, дискотеки).

 

¬»ƒќ¬≈ »« ”—“¬ј
  ќЌ ”–—Ќ» » »«¬ЏЌ ќЌ ”–—Ќ» –ј«ƒ≈Ћ» »  ј“≈√ќ–»»

   

  ј) –ј«ƒ≈Ћ "“јЌ÷ќ¬ќ »« ”—“¬ќ"

                        атегори€ 1. Ќародни танци. »зпълн€ват се автентични или обработени фолклорни танци, камерен танц, сюжетен танц, тематичен танц. ѕрограмата на вс€ка група да включва до две изпълнени€ по избор в един или н€колко от посочените жанрове, като общото време за представ€не е до 10 минути

                    атегори€ 2.  ласически танци. »зпълн€ват се класически танци и характерни танци. ¬ програмата си участниците могат да представ€т до два танца, всеки от които да е с времетраене от 5 до 8 минути. »ндивидуален изпълнител представ€ самосто€телна програма до 4 минути в стил по избор.

                     атегори€ 3. —ъвременни танци. —ъвременни танци, танцови шоу - програми, мажоретни танци, греъм, нео класика и други. ¬ програмата си участниците могат да представ€т до два танца, всеки от които да е с времетраене от 5 до 8 минути.

                    атегори€ 4. ”лични танци. »зпълнени€та тр€бва да са издържани в стилистиката на Hip-Ќор танца и могат да включват всички стилове на улични€ танц. ¬ програмата си участниците могат да представ€т до два танца, всеки от които да е с времетраене от 5 до 8 минути.

                       атегори€ 5. —портни (бални) танци. ћогат да участват формации по спортни (бални) танци, които изпълн€ват заедно и по определен регламент състезателни композиции по стандартни и/или латиноамерикански танци.  омпозициите да се изграждат на основата на петте стандартни или латиноамерикански танци. ѕрепоръчителна е сюжетната форма с времетраене от 5 до 8 минути. ¬секи колектив или индивидуален изпълнител участва в конкурса с два танца в жанрова категори€.

 

      ¬) –ј«ƒ≈Ћ "ћ”«» јЋЌќ »« ”—“¬ќ"

Ќе се допускат изпълнени€ на плейбек.

                    атегори€ 1. Ќародна песен. Ќародни хорове, групи, камерни състави, вокално-инструментални групи и солисти за автентични, обработени и авторски фолклорни песни. Ќародните хорове изпълн€ват две песни, /с или без съпровод/ с времетраене до 6 мин. √рупите, камерните състави и солистите изпълн€ват две народни песни с времетраене до 5 минути. ”частниците тр€бва да бъдат облечени с народни носии.

                       атегори€ 2. «абавна песен. ¬окални групи, вокално-инструментални групи и солисти, изпълнители на забавна музика. ”частниците изпълн€ват две песни с общо времетраене до 8 минути. »зпълнени€та на вокалните групи са на живо с музикален съпровод или синбек. «адължително е едното изпълнение да е бъде на родни€ език на участниците. ƒопуска се само едно изпълнение на чужд език.

                      атегори€ «.  ласическо пеене.  ласически хорове и солисти представ€т две изпълнени€, от които едното да е акапелно, с общо времетраене до 8 минути.

                   атегори€ 4. Ќародни инструменти. ќркестри с народни инструменти (смесени и еднородни) и солисти изпълн€ват програма с общо времетраене до 8 минути.

                       атегори€ 5. ѕоп, рок и джаз музика. ¬с€ка формаци€, може да представи самосто€телна програма до 8 минути в стил по избор. »ндивидуален изпълнител може да представи самосто€телна програма до 8 минути в стил по избор.

                  атегори€ 6.  ласически музикални инструменти. ѕиано, цигулка и други класически инструменти. —олисти, камерни групи и оркестри изпълн€ват до две музикални пиеси с общо времетраене до 8 минути за конкурса. »ндивидуален изпълнител може да представи самосто€телна програма до 4 минути в стил по избор.

 

      —) –ј«ƒ≈Ћ "»«ќ6–ј«»“≈ЋЌќ,ѕ–»Ћќ∆Ќќ » ‘ќ“ќ »« ”—“¬ќ"

                       атегори€ 1. »зобразително изкуство ”частниците предостав€т две творби с размер и тема по избор (без ограничени€ във вида на материалите за рисуване). “ворбите се надписват с трите имена, възраст, град, държава, адрес, телефон за контакт. ѕредставените творби участват в експонирана изложба по време на фестивала. ¬сички творби остават във фонда на ћћ‘» "ћузите".

                       атегори€ 2. ѕриложни изкуства. ”частниците /клубове, школи и индивидуални/ предостав€т до 2 експоната - скулптури, пластики, декоративни и приложни творби, дърворезба, керамика, текстил и други. ѕредставените творби участват в експонирана изложба по време на фестивала.

                       атегори€ 3. ‘ото изкуство. ¬секи участник може да участва с черно-бели и цветни снимки до 2 бро€, с избор на формата и тема за фотографиите. —нимките да са напечатани на хартиен носител. “ворбите се надписват с трите имена, възраст, град, държава, адрес, телефон за контакт. ѕредставените творби участват в експонирана изложба по време на фестивала.

 

      D) –ј«ƒ≈Ћ "’”ƒќ∆≈—“¬≈Ќј Ћ»“≈–ј“”–ј"

                       атегории: 1. ≈се; 2. ѕоези€; 3. ѕроза; 4. –азказ; 5. Ћитературно музикална композизи€. ¬секи участник представ€ собствено художествено произведение есе, поези€, проза в рамките на 5 минути.

 

      ≈) –ј«ƒ≈Ћ "“≈ј“–јЋЌќ »« ”—“¬ќ"

                       атегории: 1. ƒраматичен спектакъл; 2.  уклен театър; 3. ”личен театър; 4. ћюзикъл; 5. ѕластика и пантомима. «а участие се допускат:

                                      -ц€л спектакъл - до 40 мин.
                                      -малка сценична форма, моноспектакъл или завършена сцена, театрална миниатюра - от 10 до 20 мин.
                                      - индивидуални изпълнени€ - до 5 мин.

                      /npu нарушаване на времетраенето изпълнението се прекъсва/

      F) –ј«ƒ≈Ћ "Ќ≈—“јЌƒј–“Ќ» ‘ќ–ћ»"

                       атегории: 1. Ўоу програми; 2. јкробатика; 3. ќгнено шоу; 4. ’удожествена гимнастика; 5. Ѕойни изкуства; 6. ћодерен театър; 7. јтракциони, цирково изкуство; 8. —теп; 9.—портен рокендрол; 10. јеробика; 11. ћода. ¬с€ка формаци€, може да представи самосто€телна програма до 8 минути в стил по избор. »ндивидуален изпълнител може да представи самосто€телна програма до 4 минути в стил по избор.

 

!»зпратете запитване за «јя¬ ј «ј ”„ј—“»≈ по и-мейла и ще € получите веднага!

 огато използвате нашите услуги, ¬ие приемате, че използваме "бисквитки" и други подобни технологии за подобр€ване и персонализиране на нашето съдържание, за анализиране на трафика, за показване на Ќаучете повече.